Бүртгэлийн маягт


Please enter the character as shown in the image above.

Бүртгэлийн хураамж

AATM 15 Congress 2019 төлбөрийн хураамж хийх данс:
Худалдаа хөгжлийн банк, 499277904 (доллар), 499277939 (төгрөг)
Хаан банк, 5653090723 (төгрөг)
Оролцогчид Эрт бүртгэл 15/07/2019 Хожуу бүртгэл 01/08/2019
Оролцогч 80 000 120 000

Бүртгэлийн журам

  • Бүртгэлийн хураамжинд хоёр өдрийн хурал, цайны завсарлага, өдрийн хоол багтана.
  • Бүртгэлийг 7 сарын 1 хүртлэх хугацаанд цуцалж болох ба цуцалсан тохиолдолд хураамжийн 50%-ийг буцаан олгоно.
  • 7 сарын 1-нээс хойш цуцлах хүсэлтийг хүлээн авахгүй.
  • Хураамжийн буцаан олголтыг хурлын үйл ажиллагаа дууссаны дараа олгоно.
  • Бүртгэлийн сүүлчийн хугацаа 8 сарын 01 байх ба газар дээр нь бүртгүүлэх боломжтой.